"Everybody start Harlem Shakin’."

"Everybody start Harlem Shakin’."